Elbúcsúzott Bödecs Pál elnök-lelkész

Bödecs Pál elnök-lelkész nyugdíjba vonul.  A gimnázium tantestülete is búcsúzott.

"Két meghatározó lelkész köszönt el a Kiskunhalasi Református Egyházközségtől. Bödecs Pál és felesége Bödecsné Szalai Hajnal három évtizedig szolgálta a helyi közösséget. Az egyházközség vasárnap egy ünnepi istentiszteleten köszönte meg a két vallási vezető értük tett munkáját. A lelkipásztorok elmondták, sok munkával, lemondással járt ez a 30 esztendő, most így visszatekintve nagyon nehéz a búcsú, büszkeséggel gondolnak vissza az itt töltött időre, hiszen a folyamatos fejlődés, megújulás jellemezte ezt." /Halasmédia/

Bödecs Pál méltatása:
A kiskunhalasi gyülekezet harminc év szolgálat után nehéz szívvel búcsúzik nt. Bödecs Pál László és nt. Bödecsné Szalai Hajnal lelkészházaspártól.
A lelkipásztoroktól való búcsúvételt Bödecs Pál nt. úr szolgálatára való visszatekintéssel szeretném kezdeni. Ez a visszatekintés nem lesz rövid, hiszen Nt. úr a Kiskunhalason töltött harminc éves lelkészi szolgálata alatt több területen is maradandót alkotott.
Először a Comenius díjátadón most júniusban elhangzott méltatásból idézem azt, amit a halasi református oktatásügy köszönhet neki:
A ma már bátran történelminek nevezhető időkben, 1992-ben politikai csatározások közé megérkezve, nehéz körülmények között kezdett hozzá a Szilády Áron Református Gimnázium újraindításához. 1993 – 1997 között a gimnázium megbízott igazgatója volt. Ebből az időszakból nevéhez köthető az iskola felújításának megkezdése, az ablakok cseréje, a menza felújítása, és egy saját kollégium, a Gyárfás István Diákotthon kialakítása is. A gimnázium fejlesztése a tornacsarnok és öltözőinek felújításával, a sportsátor telepítésével, az új bejáratot is magába foglaló épületszárny bővítéssel, majd új laborépület építésével és az ehhez kapcsolódó pályázat lebonyolításával folytatódott.
1997-ben megszervezte a Gábor Dénes Főiskola Kiskunhalasi Konzultációs Központját, amelyet – mint egykori villamosmérnök - éveken keresztül vezetett is és ezáltal sokan szerezhettek itt felsőfokú informatikusi diplomát.
Ezt követően megszervezte és irányította 2005-től a digitális tananyagokkal segített felnőtt-oktatási tagozatot a Gimnáziumban, ahol az évek során több száz felnőtt jutott el az érettségiig.
Főigazgatóként nemcsak a gimnázium külső körülményeinek javítására, de a pedagógiai munka megbecsülésére és fejlesztésére is figyelt. Kezdeményezte a gimnázium oktatási szerkezetének átalakítását.
2012-ben sikeresen kezdeményezte, hogy a Szűts József Általános Iskola a Református Kollégium intézményrendszerébe kerüljön. Közreműködésével ekkor az általános iskola, valamint a Gólyafészek óvoda egy-egy szanki tagintézménnyel is tovább bővült.
2012-ben eredményesen pályázott a már korábbi évek során is folyamatosan fejlesztett Református Óvoda épületének bővítésére, és a vezetésével történt megvalósítás után az óvoda 6 csoportosra bővült.
Egy nagy összegű Európai Uniós pályázat révén közreműködésével a Központi Református Általános Iskola épületállománya 2018-ra megújult, illetve bővült. Így napjainkra a város legnagyobb tanulólétszámú általános iskolájává vált.
Szolgálatának eredményeként a város nemcsak oktatási, hanem szociális intézményekkel is gyarapodott. 2002-ben megnyílt a harminc gyermeket befogadó Fogyatékkal élő Gyermekek Gondozóháza, ami ma már nem gyülekezeti, hanem közbenjárására zsinati fenntartásban működik tovább Ékes Kapu néven. Kezdeményezésére és támogatásával kezdte meg működését 2002-tól Kiskunhalas székhellyel a Református Egyház Pedagógiai Szakszolgálata, mint országos egyházi intézmény.
2008-ra egy sikeres pályázat és a Szász Károly utcai parókia eladásából származó önerő segítségével a templom szomszédságában megépült a Benjámin Lakóotthon, amely azóta a gyülekezetünk közösségének szerves részévé vált. Szimbolikus, hogy az iskolák államosítása után befalazott bejárat újranyitását követően nekik immár saját, akadálymentes bejáratuk van a templomunkba (akárcsak az imaházunkba).
Bödecs Pál Halasra kerülésétől kezdve fontosnak tartotta a város hagyományainak megismerését és ápolását. Alapító tagja és 1993. évi megalakulásától kezdve 15 éven át elnöke a Szilády Áron Társaságnak, amely ma is folyamatosan jelen van a város kulturális és társadalmi életében. A Pro Iuventute díj alapításával és évenkénti adományozásával a pedagógusok munkájának elismerésében is szerepet vállal.
Támogatásával és közreműködésével 2011-ben megalakult a Szilády Református Futball Club, amely azóta a város és körzet elismert és szép eredményeket felmutató utánpótlást nevelő klubja lett, az évek során sokszáz igazolt játékossal, akik a templomunkban tartott hálaadó istentisztelettel zárták és zárják az évadokat.
Nt. úr a 30 év során folyamatosan és kitartóan törekedett a város vezetésével való jó együttműködésre.
A gimnázium átadása körüli kezdeti feszültségek után ennek látható eredményei is kezdtek mutatkozni. A toronyóránk közös költségviseléssel történő újraindítása és megszólaltatása 1995-ben ennek első jele volt. Sikerült aztán megállapodni az Ökumenikus óvoda rendszeres városi támogatásáról. A katolikus egyházat is bevonva Kegyeleti közszolgálati szerződés kötéséről, amelynek következtében az egyházközség tervei szerint kibővült a temetőnk és 2002-re végre méltó módon megépült benne a ravatalozónk. A Városért végzett munkásságát Kiskunhalas 2007-ben PRO URBE kitüntetéssel ismerte el.
Tevékeny közreműködésével, az intézményeinkkel való összefogással és állami pályázatok segítségével több régi tervünk is valóra válhatott. Jól működő elektromos padfűtés került a templomba az iskolások és a gyülekezet közös örömére. Kívül belül megújult a műemlék parókia épülete, felújítottuk az orgonánkat, befejeztük a templom belső, majd külső festését is. Felújítottuk és közöségi használatú térré alakítottuk a Kelebiai parókiát. Kiskunhalason a Bulázer Ferenc hagyatékaként kapott majd két vásárolt épülettel bővíthettük parókiáink számát.
Javaslatára és tevékeny közreműködésével 2012-ben újraindítottuk a korábban megszűnt városi rádiót Halas Rádió névvel, egyházi és közszolgálati tartalommal. Ez a napi 6 ezres hallgatottságú rádió sokakhoz juttatta el a „Bizalom hangját” az elmúlt közel 10 évben. De a rádió közreműködésével és Nt úr segítségével sikerült a templom teljes audio-vizuális rendszerét kiépítenünk, biztosítanunk az istentiszteleteink élő internetes közvetítését. Hálásak vagyunk, hogy a rádióstúdió kialakítása mellett befejeződhetett a volt polgári lányiskola teljes körű felújítása és református közösségi házzá alakítása, amit azóta is szívesen használnak intézményeink, gyülekezetünk és a város polgárai egyaránt.
Nagytiszteletű úr mindezen sokrétű feladatok végzése közben megmaradt elsősorban halasi lelkipásztornak. Büszke volt arra, hogy nagynevű utódok örököse lehetett ebben a tisztségben.
Szívügyének tekintette Halas nagy szülöttének, Ván Benjáminnak, és az ő szellemi hagyatékának megismertetését. Szerkesztette és kiadta Ván Benjámin eddig kiadatlan elmélkedéseinek válogatását „Tört vetés” címen 1995-ben, majd bővített formában 1998-ban.
Végig ő tartotta a női biblaórákat, rendszeresen igét hirdetett, folytonosan munkálkodott a gyülekezet lelki megújulásán.
Meg kell emlékeznünk a 30 év alatt elmondott számtalan nagyerejű, hitre buzdító prédikációjáról a vasárnapi istentiszteleteken, léleképítő igemagyarázatairól a gyülekezeti közösségi programok során, a csendesnapokon, a nyári táborokban. Kezdeményezésére újult meg az istentiszteleti liturgiánk.
Az országban az elsők között kezdett az akkoriban már nemzetközivé váló Alpha kurzusokat indítani Kiskunhalason 2002-től. Ezek módszertanát, működését két angliai konferencián való részvétel során is tanulmányozta.
A kiskunhalasi lelkészi szolgálatok sajátossága, hogy itt több lelkipásztor közös szolgálata építi a közösséget. Köszönjük Nt. úrnak és minden szolgatársának, hogy a 30 év alatt mindig testvéri szeretetet tapasztalhattunk lelkipásztoraink között. Nt. úr nemcsak a református lelkészek, hanem a város más felekezetű lelkészei és közösségei felé is őszinte nagyrabecsüléssel és segítőkészséggel fordult, akik ezt hasonlóképpen viszonozták is.
Nt. úr Kiskunhalas mellett a közegyházban is feladatokat kapott az elmúlt három évtizedben. Egyházmegyei és egyházkerületi tanácsos, egyházmegyei lelkészi főjegyző, egyházmegyei bírói tisztségekre választották és hordozta az ezekkel kapcsolatos terheket is.
Bödecs Pál nagytiszteletű úr most nyugdíjba vonul. Köszönjük a Szilády Áron szellemi örökségéhez méltó, áldozatos munkáját és nyugodt, békés nyugdíjas éveket kívánunk neki! Jó reménységgel vagyunk afelé, hogy ezek után is hallhatjuk még igei szolgálatait.
De nemcsak tőle búcsúzunk most, hiszen felesége Bödecsné Szalai Hajnal református lelkipásztor is új szolgálatba kezd. Nt. asszony neve mellett nem tüntethető fel ennyi új intézmény és projekt, de nála nélkül bizonyára ezek nem valósulhattak volna meg. Tehát az előbb felsoroltak mellé lélekben az ő nevét is oda kell értenünk. Hálásak vagyunk áldozatvállalásáért, amelyet ezeknek a feladatoknak a támogatása jelentett.
Emellett voltak és vannak olyan szolgálati területek, amelyben nemcsak, mint társszerző működött közre. Amint a 4 gyermek felnövekedése lehetővé tette számára, fokozatosan ő is visszakapcsolódott a lelkészi szolgálatba. Emlékszünk felejthetetlen igehirdetésire, a mindig a legmagasabb felkészültségről és odafigyelésről tanúskodó csoportvezetéseire az Evangéliumot Egyszerűen, vagy az Alpha esték sorozatain, vagy a Családos táborok csoportjaiban és imasétáin.
Köszönjük neki, hogy felkarolta és mentorálta, a gyülekezethez szeretgette kiváló munkatársait, akikkel együtt felmutatta ennek az igényességnek, ennek a keresztyén minőségnek az arcát. Gondolhatunk itt az imaszobára, vagy az Új ref. kör épületére és termeire, a baba-mama körre, az Alkotóműhelyre és annak kiállításaira. De gondolhatunk az életváltoztató lelki beszélgetéseire, bátorító és többek által őrzött leveleire is.
Köszönjük neki, hogy új utakat tanult és tanított nekünk egy elmélyült és gyógyító imaélet megélése felé. Reméljük, és kérjük itt maradt társaitól, hogy mindaz, amit elkezdett ne szűnjön meg távozásával, hanem építse tovább gyülekezetünket.
Bödecsné Szalai Hajnal nagytiszteletű asszony életére és további szolgálatára Isten gazdag áldását kérjük.
/Szabó Ferenc igh./

Teljes cikk a Halasmédián...

Fényképek (Anda Péter)...


 Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!