Projekt bevezető

Akkreditációs pályázat összefoglalója

Iskolánk egy közepes méretű kisváros egyik középiskolájaként működik. Az utóbbi években érzékelhetően csökken a gyereklétszám, ezért az iskolák közötti verseny éleződik. Mi elsősorban a felsőfokú intézményekben továbbtanulni szándékozó diákokat várjuk. A diákokkal és a szülőkkel közös stratégiai célunk, hogy jó eredménnyel érettségizzenek le és megállják a helyüket az egyetemen vagy a főiskolán, majd utána a felnőtt életükben is. Ehhez elengedhetetlen a tanulás iránti nyitottság megőrzése, hiszen ez az élethosszig tartó tanulás záloga.

Értékként határozzuk meg tanáraink felkészültségét a tanulókkal való egyéni bánásmódra, értékelésre, tanulásuk

segítésére, változatos és a gyakorlathoz közelítő foglalkoztatási formákra. Tanulóinkkal kapcsolatban értéknek tekintjük az önirányítást, a felelősséget, a motivációt, az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges egyéni és társas tanulási képességeket. A nagyobb fokú önállóságra nevelés és az önértékelés javulása kiemelt feladat, ez része iskolánk fejlődési irányának is: ezért kiemelt fejlesztési célunk a fejlesztő értékelési rendszer egész iskolára kiterjedő bevezetése.

Évekkel ezelőtt alakítottuk ki a kompetencia alapú projektoktatást az 5-8 osztályokban. A munka csoportos alkotómunkát, internetes és könyvtári kutatómunkát, egyéni tanulást, médiafigyelést, film és fotókészítést, adatgyűjtést, mérést, kísérletezést és elemzést is tartalmazhat. Az elkészült munkákat kiállításon mutatják be, az értékelésben pedig a szülők is részt vesznek. Diákjaink számára azért is nagyon fontos ez a lehetőség, mert itt nincs külső mérce, minden munkát saját alkotójához képest értékelhetünk. Így mindenkinek lehetősége lesz megérezni a siker ízét, és megerősödhet a tanulási motiváció, javulhat az énkép. (kompetenciafejlesztés általában)

Az egyéni tanulási utak kialakítása és segítése konkrét célunk: előrehozott érettségi vizsgák vagy osztályozóvizsgák letétele segítheti a diákokat abban, hogy az utolsó években minél inkább a felvételi tantárgyakra koncentrálhassanak.

Pályázatunkban négy területet jelöltünk meg kulcsfontosságúnak

  1. Fejlesztő értékelés - Olyan kollégákat kívánunk bevonni, akik a saját gyakorlatukban már alkalmazzák a személyes visszajelzést, a tanulási stratégiák fejlesztését.  A diákok aktivitására is számítunk: csoportos diákcsere keretében külföldi partneriskola diákjaival közös projektet valósítunk meg a témában.
  2. Kompetencia fejlesztés - Az iskolánkban működő munkaközösség koordinálja ezt a tevékenységet. A vezető olyan kollégákat von be, akik már jelenleg is ezen a téren dolgoznak, és elkötelezettek. Ezen a területen is tervezünk csoportos diákcserét, ahova olyan diákokat választunk ki, akik jó szociális kompetenciákkal rendelkeznek és a kérdőív készítés, és elemzés közel áll hozzájuk.
  3. Idegennyelvi kompetencia - Nyelvtanáraink tudása és elkötelezettsége a garancia arra, hogy az egész iskolában magasabb szintre kerüljön ez a terület. Számítunk azokra a kollégákra is, akik nyitottak és elkötelezettek saját nyelvtudásuk fejlesztése terén: részt vesznek külföldi mobilitásokban vagy szakmai látogatásokon és fejlődni kívánnak ezen a területen. Diákmobilitásokat is megvalósítunk: csoportos és egyéni rövid és hosszútávú mobilitásokat tervezünk. Ebbe az idegen nyelvek és kultúrák iránt érdeklődő diákokat vonunk be
  4. IKT kompetencia - A nevelőtestület IKT kompetenciái az elmúlt időszakban nagymértékben fejlődtek. Ehhez hozzájárult több korábbi Erasmus programban megvalósult mobilitás és az akkor kialakult belső tudásmegosztási rendszer működése is. Felismertük, hogy ennek a területnek óriási jelentősége van, ezért ezen a téren is fejlődni szeretnénk .Itt minden olyan kollégának szerepe lesz, aki ezen a téren a többiek előtt jár és nagy rutinnal alkalmaz új módszereket. A diákok számára tervezünk csoportos és egyéni mobilitásokat is. Az IKT terület iránt nagy az érdeklődés, amit azzal is fokozni kívánunk, hogy jelenleg alakítjuk ki a saját makerspace alkotóműhelyünket, ahol a diákok a digitális történetmesélés és az alkotás különböző területeit próbálhatják ki. A projekteket a fenntartható fejlődés témakörében, digitális eszközökkel kívánjuk megvalósítani.

Summary of the accredited project

Our school is one of the secondary schools in a  medium-sized town in the southern part of Hungary, in Kiskunhalas. In the recent years the number of students has decreased substantially as a result the competition between schools has risen. Our students intend to go to university or college. Our strategic goals outlined with the students and their parents is that our students pass their final exams with good results, they perform well at higher education and their adult lives. For all these it is inevitable that they stay motivated and open to learning as it is the key to life-long learning.

We value that our teachers are prepared to work with students on the basis of their individual skills, evaluate the students, help their learning process, teach in varied and practical ways. We appreciate that our students have skills to authority, responsibility, motivation, determination to life-long learning individually and cooperatively. Developing our students independence and improving their self-assessment is our priority and our school education policy; therefore our main development aim is to introduce supportive assessment system for the whole school.

We introduced project based competence education in grades 5-8 a few years ago. Activities include creative teamwork, internet and library search, individual learning, media monitoring, film and photo production, data collection, measuring, experiment and analysis. The products are exhibited and parents also take part in their evaluation. It is an important opportunity for our students because there is no outside criteria for the assessment, everyone is measured to their own ability. Everybody can savour their success, we can reinforce learning motivation and improve self-image what we consider as  competence development.

Our concrete aim is to create and help individual learning paths: early final exams and preliminary grading exams can help students to focus on the subjects that are important in their further education.

We identify four key fields in our project

  1. Supportive assessment - We would like to involve colleagues who have already use personal feedback and improvement of learning strategies in their teaching practice. We would also like student participation: in the form of group mobility we plan to collaborate in a project with foreign partner school students.
  2. Competence development - The competence team in our school coordinates this activity. The team leader will involve colleagues who have already been working on this field and who are committed. We plan student mobilities in this area, we will choose students who have good social skills, have interest in creating surveys and their analysis.
  3. Foreign language competence - The knowledge and devotion of our language teacher guarantees that our school will improve in this field. We also count on colleagues who are open and enthusiastic to improve their language knowledge: they will take part in professional development courses, job shadowing. We will carry out student mobilities: we plan group mobilities and short and long individual travels. We involve students who are interested in foreign languages and cultures.
  4. ICT competence - The school staff competences in the field of ICT have improved a lot. Taking part in a few Erasmus courses in the past helped the teachers to gain new knowledge and the inner knowledge-sharing system multiplies the results. We have realized the importance of this field therefore we would like to improve in this area. The teachers who are ahead of the others in using technology and are able to implement ICT in their everyday routine will have important role. We plan individual and group student mobilities in this area. We would like to enhance the interest of students in ICT by creating our makerspace workshop where our students can try digital storytelling and other creative fields. The projects will be carried out with digital tools in the area of sustainable development.


Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!