Művészetek

A középiskola utolsó két évében a Művészetek tantárgy, azon belül a dráma, 2016 óta jelenik meg a gimnázium palettáján.  Programunk szerint tanévenként két darabbal lépnek közönség elé a fiatalok. Goldonitól Örkényen át, Petőfitől Nóti Károlyig számos darabban szereplő diákjaink hihetetlen sokszínűségről tesznek tanúbizonyságot. A karakter megformáláson kívül önismeretre, társismeretre, a kapcsolatteremtés módjaira, valamint a tudatos jelenlét megélésére, kivàlóbb kommunikàciós képességekre is tanítanak azok a gyakorlatok, amelyekre a drámaórán sor kerül.

Művészetek oktatása általában

A Művészetek heti dupla ének óráján felvételeken, aktív muzsikáláson, játékos feladatokon keresztül tekintjük át a zenetörténetét, a zene felépítését az őskortól napjainkig.

Képzőművészeti TAGOZAT

Művészeti termünkben - 2019-2020-as tanévtől induló tagozaton -kis csoportban foglalkozunk a képzőművészetnek a síkművészeti ágaival. Önálló és közös gondolkodás, alkotás és kreatív feladatok segítségével nyitunk ajtót a művészi rajz és a grafika világába. A négy tanév témái és céljai:

Az első két tanévben a SZABADKÉZI RAJZ áll a középpontban.

9. osztályban a színekkel, a színes technikákkal, a kompozíció sajátosságaival ismerkedünk. Játékos, közös gondolkodáson keresztül, közösségben és együtt alkotva igyekszünk belső világunkat, képi, érzelmi, gondolati önmagukat megismerni és látható formában, a színek segítségével megfogalmazni. Éppígy törekszünk leíró, elbeszélő jellegű, teljességre törekvő tolmácsolásban visszaadni a megfigyelt természet színeit, formáit, csendéletek tájképek, természettanulmányok során. 10. osztályban a fekete-fehér rajzok által a tónusok, a fény-árnyék viszonyok, az arányok fontosságát tapasztaljuk meg. Megfigyeljük a természeti és épített környezetünk, és a minket körülvevő tárgyakat, azok látszó perspektivikus képének változását a nézőpont függvényében. A külső környezet igyekszünk egységként megtapasztalni, arányait, az arányok viszonyait az egészhez és egymáshoz pontosan megfigyelni és rögzíteni, a fizikai valóságot gondolatokkal, érzelmekkel megerősítve visszatükrözni.

A következő két évben a GRAFIKA képi világával, szakterületeivel, technikáival ismerkedünk. 11. osztályban a KÉPGRAFIKA világában merülünk el, amelyben a szabadkézi rajz önálló műalkotásként, vonalak és felületek segítségével jelenik meg. Megismerjük az egyedi grafika és sokszorosított grafika technikáit, mindeközben lassan elvonatkoztatunk a fizikai valóság egészének másolásától a lényeg felismerésének és kiemelésének képessége által. Elsajátítjuk a portré és az emberi alak rajzolásának fortélyait. 12. osztályban a TERVEZŐGRAFIKA területeivel ismerkedünk, és saját témát, feladatot tűzünk ki. Személyre szabottan fejlesztjük egyéni problémamegoldó készségünket. A lényeget jellé egyszerűsítjük és felerősítjük azt - absztrakció által. Egyéni munkaterv alapján állítunk össze portfóliót, önálló kiállításra szánt anyagot, illetve egyénileg mélyedünk el egy-egy rajzi, grafikai feladatkör megoldásában.

Művészetek oktatása általában

Ének-zene

Az 5-10. évfolyamig kéthetente dupla órán az aktív zenélésé a főszerep, éneklési, ritmusjátékos, a tanulást tanító, készségfejlesztő, kreatív feladatokkal, ahol tréfás-tanulságos, mai kor zenéjének felvételei mellett a diákok által kért zenék is megszólalnak.

Zenei tevékenységek

A Szilády Vegyes Karának 2020. október 2-i fellépésének felvétele a HalasMédia oldaláról:

https://youtu.be/46AjzgETqdk

 

Képek a kiemelkedő versenyeredményekkel büszkélkedhető Sziládys Legények csapatának 2019/2020-as eseményeiből.

 

A zene világnapjára a Gimnázium aulájában a zenészekkel emlékeztünk. Felkészítőjük Csorvási Zoltán.

 

Művészetek- RAJZ

Weöres Sándor így ír „A teljesség felé” c. műve első mondatában:

„Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése.”

Ahogyan a művészetek oktatásában általában, a művészetek tantárgy keretében is ez az igazi feladatunk / célunk / módszerünk, kibontani, felébreszteni a diákokban rejlő „ős tudás”-t - közösségben, közösen megvalósuló tevékenység által. Weöres műve már címében is magában hordozza e törekvést. „A teljesség felé” vezető utat igyekszünk megláttatni diákjainkkal, hogy elindulhassanak rajta. A teljességet keressük az egyénben, az egyén és a közösség viszonyában, és a teljességet, egységet a művészetek terén. A feladatok a képzőművészet szemszögéből, a képzőművészet eszközeivel, technikáival megvalósuló tevékenységek, amelyek szorosan, alig elhatárolhatóan egészülnek ki a tágabb értelemben vett művészeti alkotó folyamatokkal.

A művészet fogalmának megismerése után a könyvet, mint az irodalom, a képző- és az iparművészet, a szó és a kép egységét tanulmányozzuk. Könyvborítót, Ex Libris-t, illusztrációt készítünk. A művészettörténetbe való betekintés és a szabadkézi rajz gyakorlása során megismerkedünk a síkművészet, festészet és grafika, színkontraszt, színkeverés, a térábrázolás, tónus, perspektíva, iránypontok, aranymetszés… fogalmaival, egyéni és csoportos feladatok által. Origami készítésével, 3D-s rajzokkal tanulmányozzuk a sík és a tér viszonyát. Együttműködünk a művészetek tantárgy többi csoportjával, saját kiállításunk mellett, a színdarabokhoz, hangversenyekhez is készítünk plakátokat, meghívókat.

A képzőművészet egy egyetemes nyelv - egyfajta gondolatátvitel, kommunikáció szavak nélkül – amelyet szinte mindenki ért a maga módján, és mint minden nyelvet, ennek helyes használatát is meg lehet tanulni, talán épp „a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése” által.

További képek


 Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!