Tagozatok bemutatkozása - 2022/23-as tanévre

Biológia

A tagozat vezető tanára Nagy-Kálóziné Paska Andrea.

Kémia

A tagozat vezetője dr. Barna Barbara.

1992-ben érettségiztem Kecskeméten, a Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimnáziumban. Egyetemi tanulmányaimat a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán folytattam, ahol 1997-ben szereztem biológia-kémia szakos középiskolai tanári diplomát, majd 1999-ben környezetvédelmi szakon másoddiplomát. Mivel a tudományos munka és a kutatás mindig is érdekelt, évekig dolgoztam az egyetem élettani tanszékén, ahol az idegrendszeri működést és az epilepsziás működészavart tanulmányoztam. 2003-ban szereztem tudományos fokozatot biológiából. Kutatási eredményeimet számos hazai és nemzetközi konferencián prezentáltam, angolnyelvű szakfolyóiratokban publikáltam. Tanítottam általános iskolában, szakközépiskolában és gimnáziumban egyaránt.

2019 szeptembere óta tanítok biológiát és kémiát a Szilády Áron Gimnáziumban. Nagyon jól érzem magam a munkaközösségben és a diákok közt. Megtisztelő számomra, hogy egy nagy történelmi múltra visszatekintő, értékteremtő iskolában taníthatok, ahol fontos szempont a hit, a magas szakmai oktatás és a gyermekek személyiségének fejlesztése. Célom, hogy a pedagógusi munkám során a diákokkal megszerettessem a természettudományos tantárgyakat, azon belül is a biológiát, kémiát. Úgy gondolom, hogy magas szintű szaktárgyi ismeretek nélkül nem lehet egészségesen és környezettudatosan élni. Ahhoz hogy a jövő felnövekvő generációja értse a fenntarthatóság fogalmát, értékként tekintsen az egészségre, a természetre, az élővilágra, szükségesek a természettudományos ismeretek. Ezért arra törekszem, hogy élményszerűen, sok-sok érdekességgel kiegészítve, kísérletezéssel színesítsem tanóráimat.

Rendszeresen gyülekezetbe járó, keresztyén értékeket valló ember vagyok. Pedagógusi munkám során igyekszem a gyerekekkel egy szeretetteljes, elfogadó és barátságos légkört kialakítani, amely segíti az eredményesebb ismeretátadást és tanulást, és igyekszem jó példát mutatni az egészséges életmód, a környezettudatos gondolkodás és a keresztény alapokon nyugvó, erkölcsös magatartás terén.

Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok…

A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.”      

(Biblia, Pál levele a korinthusiakhoz 13:1-13.)

Magyar

A tagozat vezetője Lázár Erika.

Felsőfokú tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen végeztem magyar-orosz szakon. Közel két évtizede dolgozom pedagógusként, ebből nyolcat a Szilády Áron Református Gimnáziumban töltöttem. Számomra pedagógusnak lenni nem munka, hanem hivatás: szeretek tanítani, s örömmel tölt el, hogyha azt látom, diákjaim az együtt töltött idő során igazi közösséggé kovácsolódnak, és a magyar nyelv és irodalom tantárgyak iránti szeretetük megmarad az érettségi vizsga után is.

Évek óta vannak fakultációs és humán tagozatos csoportjaim. Óráimon ötvözöm a hagyományos és az új, kompetencia alapú tanítási módszereket, szakmailag a folyamatos megújulásra törekszem. Tapasztalataim szerint igazán kiemelkedő eredmény akkor jöhet létre, ha a tanári útmutatás és segítség mellé a motivált diák kitartó munkája, precíz felkészülése is társul. Fontosnak tartom, hogy az emelt szintű érettségire való sikeres felkészülés mellett a tanulók a tantárgyon keresztül jobban megismerjék a körülöttük lévő világ összefüggéseit, és megértsék saját belső világuk működését is.

A tanórák mellett jó fejlődési lehetőség a különböző versenyeken való részvétel, ahol a közös munka során egy-egy témával vagy korszakkal mélyrehatóbban lehet foglalkozni akár egy tanéven át is, kibővítve a tantárgyi kereteket, egymás mellé emelve a magyar nyelv és irodalom, a  történelem és a művészetek terén szerzett ismereteket. A feladatok kivitelezése során nagy szerep jut a digitális kompetenciának is. Az utóbbi években csoportjaimmal bejutottunk az országos döntőbe az Erzsébet-vetélkedőn, a Nemzeti Színház Színháztörténeti Vetélkedőjén, a Ruttkai-emlékversenyen, illetve az Estöri versenyen.  Egyénileg döntőben voltak a tanítványaim a Lotz János szövegértési és helyesírási versenyen, és az Írj levelet Kazinczy Ferencnek! elnevezésű versenyen.

Kinek a jelentkezését várjuk humán tagozatra?

Annak, aki:

 • szeret olvasni
 • megfelelő a szövegértése
 • szívesen mélyed el a magyar nyelv rejtelmeiben
 • bátran szerepel rendezvényeken, műsorokban
 • gondolatait, véleményét könnyedén tudja szavakba önteni
 • igénye van arra, hogy helyesen írjon
 • gyakran néz színházi előadásokat
 • kíváncsi a művészetre, különböző korok világára
 • jó előadó
 • meri használni a képzeletét
 • érdekli hogyan gondolkodnak, éreznek mások

Ha ezek közül legalább három jellemző rád is igaz, jó helyen jársz!

Mit kínálunk?

Gimnáziumunkban 9. évfolyamtól van lehetőség humán tagozatra járni, ahol magyar nyelv és irodalom tantárgyakat tanulhatnak a diákok emelt szinten. A későbbiekben ezen tantárgyak mellé felvehető más fakultációs tantárgy is, attól függően, hogy milyen továbbtanulási szándéka van a tanulónak. Ha valaki később dönt úgy, hogy a magyar tantárggyal komoly céljai vannak, akkor még a 11. évfolyamtól kezdődően külön felveheti fakultációs tárgyként heti 6 órában.

Az órákon nem tankönyvet tanítunk, hanem az emelt szintű érettségihez szükséges ismeretanyagot adjuk át változatos módszerekkel, különböző munkaformákban. Az online időszakból átmentettük a hagyományos oktatásba a jó gyakorlatokat: a Classroom felületére rakunk fel a felkészüléshez szükséges anyagokat, a beadandók egy részét is ide kérjük feltölteni.

A tehetséges diákokkal külön felkészítő óra keretében foglalkozunk. Azok a fiatalok, akik önállóságra vágynak, szeretnék saját ötleteiket megvalósítani, az iskolai önképző körben (Nemora Heliconis) is tevékenykedhetnek, ahol a humán tárgyakkal komplexitásukban találkozhatnak.

Tagozatosaink felkészülését segíti, hogy az iskola minden tantermében található számítógép, projektor és internet. Iskolánkban egy jól felszerelt könyvtár is működik, ahol a kötelező olvasmányok mellett, kortárs irodalom, folyóiratok, napilapok is megtalálhatóak, segítve a tájékozódást, a tananyagban való elmélyülést. Az iskola által szervezett színházlátogatások  pedig színesítik a dráma tanítását.

Matematika

A tagozat vezetője Forczekné Lány Tünde.

A Szilády gimnáziumban a matematika tantárgy tagozaton való tanításának célja , hogy a tantárgyat szerető, és magasabb szinten művelő diákok lehetőséget kapjanak a matematikai ismeretek még alaposabb és emeltebb szintű elsajátítására.

A tagozatos csoportot ajánljuk minden olyan diáknak, akiket érdekel a tantárgy, illetve szeretne a további -műszaki, gazdasági, informatikai, természettudományos- tanulmányai során foglalkozni vele.

A tanórákon változatos módszereket alkalmazok, kihasználva a digitális eszköztár nyújtotta lehetőségeket. A tantárgyi óraszámok felmenően heti 5, 5, 6, 8 óra/tanév, ami nagyban hozzájárul  az emelt szintű tananyag elsajátításához, megfelelő alapot nyújtva a felsőfokú tanulmányokhoz.

Iskolánkban nagy hagyománya van a versenyeken való részvételnek, amelyekre tehetséggondozó szakkörök alkalmával készülünk. A diákok körében legnépszerűbb matematika verseny a szabadtéren megrendezett Medve Matematikaverseny, ahová kb. 50 fővel szoktunk jelentkezni, és a diákok szerint egy valódi élmény az ezen való megmérettetés. Ezen kívül számos országos versenyen is szép eredményt szoktak elérni diákjaink.

Az utóbbi években jellemző, hogy kilencedik évfolyamon kettő tagozatos csoportot indítunk a megnövekedett érdeklődés miatt, így kisebb csoportokban még hatékonyabban lehet elsajátítani a tantárgyi ismereteket, elősegítve ezzel a matematikában való elmélyülést.

A matematika megértése, a logikus gondolkodás fejlesztése nagyban segíti az összefüggések meglátását, az életszerű feladatok megoldásán keresztül a hétköznapi életben való boldogulást.

Úgy gondolom fontos, hogy diákjaink lehetőséget kapjanak arra, hogy éljenek az iskolánk nyújtotta emelt szintű felkészítéssel, majd a későbbiekben tanulmányaik során ezt kamatoztatni tudják.

Képzőművészeti tagozat

A tagozat vezetője Rácz-Fodor Katalin

CÉL

A képzőművészeti tagozaton elsődleges célja a diákok kreatív énjének kibontása, megerősítése. Célja továbbá, a magas szintű vizuális érzékeléssel, értékeléssel, önálló véleményalkotással, igényes megvalósítási készségekkel bíró, önálló egyéniségek kibontakoztatása. Olyan egyéniségeké, akik kollektív feladatokra motiváltak és alkalmasak, akik képesek egymást támogató közösségben együttműködni. A tagozat célja a tehetséges diákok fejlődésének kibontakozását segíteni, fejlődési igényeiket támogatni és erősíteni. Célunk, hogy a rajzi és grafikai képzés által - a speciális szakmai ismeretek befogadásán túl - a tanulók képessé legyenek a vizuális, látványhoz és szemponthoz kötődő törvényszerűségeket egységes szemléletben, a valóság egészében látni, fizikai, gondolati és lelki síkon is megtapasztalni, megérteni, befogadni és elfogadni.

JELLEMZŐK

Művészeti termünkben - 2019-2020-as tanévtől induló tagozaton - kis csoportban foglalkozunk a vizuális síkművészet egymásra épülő művészeti ágaival. A vizuális síkművészet három szakterülete alapján, e három, szorosan összekapcsolódó művészeti ág segítségével kívánjuk oktatási, nevelési céljainkat megvalósítani. A szabadkézi rajz - mint az összes sík-és térbeli művészet alapja, meghatározója, és forrása - az első két évünk témája. 9. osztályban a színekkel, a színes technikákkal, a kompozíció sajátosságaival ismerkedünk, míg 10. évfolyamban a fekete-fehér rajzok által a tónusok, a fény-árnyék viszonyok, az arányok fontosságát tapasztaljuk meg. A képgrafika – a szabadkézi rajz önálló műalkotásként való megvalósulása – a 11. év témája, míg a tervezőgrafika - amelyben a rajz, a megvalósuló alkotás terveként jelenik meg – a 12. osztályban lesz tananyag.

(bővebben: https://szilady.net/kepzesek/tantargyaink/797-kepzomuveszetek)

AKIKET VÁRUNK

Várjuk azokat a diákokat, akik önismeretüket és önkifejező képességüket, arányérzéküket, koncentrációs és kooperációs készségüket a művészetek segítségével szeretnék fejleszteni. Várjuk azokat, akik önálló és közös gondolkodás, alkotás és kreatív feladatok segítségével szeretnének belépni a művészi rajz és a grafika világába. Várjuk a gyakran és örömmel rajzoló diákokat, akiknek kihívást, kikapcsolódást, feltöltődést, megnyugvást nyújt a rajzolás. Várjuk azokat a gyerekeket, akik legszívesebben képekben fejezik ki gondolataikat, mondandójukat.

ÓRASZÁM

9-10. osztályban heti 2 óra (a heti 1 alap rajzórán felül), 11-12-ben szintén heti 2 óra (a választható rajzfakultáción túl).

MÓDSZEREK

A természetben megfigyelt felületek, a felület és a szerkezet viszonyának megértése, a szerkezet, mint geometrikus, ill. absztrakt forma, és végül a szerkezetből önállóan, harmonikusan felépített felület létrehozása, mint egymás utáni létrafokok, összekapcsolják és visszakapcsolják a négyéves munkát. Egységes szemléletű, jól áttekinthető struktúrájú, egymásra épülő feladatokkal ösztönözzük a diákokat a kísérletezésre, a tartalom és a forma, az üzenet és a látvány viszonyának felismerésére. A képzőművészeti órákon szakmai gyakorlatokban bővelkedő, szakelméleti tudással fűszerezett feladatokkal találkoznak diákjaink.

FELVÉTELI

A képzőművészeti tagozatra való bekerülés feltétele egy ALKALMASSÁGI VIZSGÁN való részvétel és az azon való megfelelés.

A képességfelmérő első részében az eddigi (otthon vagy iskolában készült) rajzokat, grafikákat értékeljük. Egy 8-12 munkát tartalmazó rajzmappát (portfóliót) kérünk beadni február második felében, 2022. 02. 14-25. között a gimnázium portáján.

Ettől az időponttól elérhető lesz gimnáziumunk honlapján egy - legkésőbb 2022. március 2-ig kitöltendő - kis kérdőív, melyben a jelentkező diák motiváltságára vagyunk kíváncsiak. E kérdőív (illetve a beadott rajzok) segítségével felmérjük a gyermek szorgalmát, kreativitását.

A 2022. 03. 02-re kiírt, otthon készítendő és digitálisan beadandó feladat egy szögletes és hengeres tárgyakból álló kompozíció A/3-as, tónusos rajza, amely alapján meggyőződünk leendő diákunk térlátásáról, kompozíciós készségéről, kézügyességéről. A feladat pontos részleteit aznap 9 órától lehet majd olvasni a szilady.net-en. A diáknak 7 órája lesz a rajzot elkészíteni, digitalizálni és elküldeni.Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!